Contel ProcedureRoom ห้องหัตถการแรงดันลบ

     ในปัจจุบันโรคที่สามารถแพร่ระบาดจากระบบทางเดินหายใจ เช่น COVID-19และวัณโรค ทำให้การทำหัตถการของบุคลากรทางการแพทย์มีความเสี่ยงสูงที่จะไม่ปลอดภัยจากเชื้อโรค คอนเทลโฮมจึงได้มีการพัฒนาห้องทำหัตถการที่มีแรงดันลบ(Negative Pressure) เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โดยระบบห้องหัตถการแรงดันลบของคอนเทลโฮม(Contel Procedure Room System) สามารถสร้างได้อย่างรวดเร็วและมีความคงทนถาวร โดยห้องแรงดันลบจะประกอบไปด้วย ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศแรงดันลบ เพื่อควบคุมทิศทางของอากาศให้ได้มาตรฐาน ห้องแรงดันลบของคอนเทล โฮม มี 2 ประเภทด้วยกัน ดังนี้

ห้องหัตถการแรงดันลบ
ภายนอกอาคาร

ห้องหัตถการแรงดันลบ
ภายในอาคาร