ห้องตรวจและคัดกรองผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ

ห้องหัตถการแรงดันลบ

ห้องตรวจเชื้อแรงดันบวก ConTel Swab Unit